ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายอภิวัฒน์ชัย จีระดิษฐ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนางกฤตชญา สุขเพ็ญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมกิจ บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายคมกฤช พุ่มบุญนาก
ครูชำนาญการนางสาวสุภัค พันธ์พุท
ครูชำนาญการนางสาวอิศราภรณ์ รู้รอบดี
พนักงานราชการ


นายศักดิ์ชัย อัมรนันท์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

 
Adjust By AdminThapthan Team E-mail :: thapthananusorn@gmail.com
Thapthan Anusorn School, Thapthan, Uthaithanee 61120 Tel. 056-591155

Power By PHP Fusion
1,146,043 Ҫ