ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสุธัญญา วรนัยพินิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนางจันจิรา เชิมชัยภูมิ
ครูชำนาญการนางสาวนิโลบล พัฒนพงษ์
ครูชำนาญการนางสาวขวัญล่า อยู่พุ่ม
ครู คศ.1

 นางสาวณิชาภัทร สุวรรณศรี
ครู คศ.1


นางสาวอารีรัตน์ รุกขชาติ
ครูอัตราจ้าง

 
Adjust By AdminThapthan Team E-mail :: thapthananusorn@gmail.com
Thapthan Anusorn School, Thapthan, Uthaithanee 61120 Tel. 056-591155

Power By PHP Fusion
1,146,063 Ҫ