ข้อมูลบุคลากรฝ่ายธุรการ / การเงิน
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

ฝ่ายธุรการ / การเงินนางสุกัญญา โต๋วสัจจา
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ/การเงิน
นางสาวปิยนันท์ เทียมจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายณัฏฐสิน โต๋วสัจจา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 
Adjust By AdminThapthan Team E-mail :: thapthananusorn@gmail.com
Thapthan Anusorn School, Thapthan, Uthaithanee 61120 Tel. 056-591155

Power By PHP Fusion
1,146,033 Ҫ