ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางประกายรัตน์ สงฆ์โนนเหล็ก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นางประจุพร จ้อนแจง
ครูชำนาญการพิเศษนางรวีวรรณ จันทร์ชื่น
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชยพล ชุรินทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญญารักษ์ นาคยา
ครูชำนาญการ

นางสาวเต็มสิริ เคนคำ
ครูผู้ช่วย

 
Adjust By AdminThapthan Team E-mail :: thapthananusorn@gmail.com
Thapthan Anusorn School, Thapthan, Uthaithanee 61120 Tel. 056-591155

Power By PHP Fusion
1,146,061 Ҫ