ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษนายมงคล หู้โลหะ
ครู คศ. 1นายอนุชา วิทยารัตน์
ครูผู้ช่วย

 

 
Adjust By AdminThapthan Team E-mail :: thapthananusorn@gmail.com
Thapthan Anusorn School, Thapthan, Uthaithanee 61120 Tel. 056-591155

Power By PHP Fusion
1,146,040 Ҫ