ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นายนิเวศน์ ทิมปรางค์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นางเสาวภา อนุเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสำรวย อุณหพิเชษฐวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวราณี ศรีบัวบาล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายตติยะ พวงชื่น
ครูผู้ช่วย

 

 
Adjust By AdminThapthan Team E-mail :: thapthananusorn@gmail.com
Thapthan Anusorn School, Thapthan, Uthaithanee 61120 Tel. 056-591155

Power By PHP Fusion
1,146,034 Ҫ