ข้อมูลบุคลากรลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
นายกิตติ นุขันธ์
ลูกจ้างประจำนายสันติ สุราฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ


นายประเทือง ว่องวิกย์การ
ลูกจ้างชั่วคราวนายเอกพร มูลจันที
ลูกจ้างชั่วคราวนายสายชล สุทธิศักดิ์
ลูกจ้างชั่วคราวนายชัยยุทธ ชูครุต
ลูกจ้างชั่วคราวนางสำเนา ดิษประภัส
ลูกจ้างชั่วคราว

 

 
Adjust By AdminThapthan Team E-mail :: thapthananusorn@gmail.com
Thapthan Anusorn School, Thapthan, Uthaithanee 61120 Tel. 056-591155

Power By PHP Fusion
1,146,056 Ҫ