ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 นายสมชาย ปานหลุมข้าว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเกษมาภรณ์ เฮงทับทิม
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวทวี ขยันการนาวี
ครูชำนาญการพิเศษนางชุติมา เฉลียว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอำนาจ จ้อนแจง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฏฐนันท์ จุติมา
ครูชำนาญการ


Miss. Joana Capuyan
ครูต่างชาติ(ฟิลิปปินส์)


Miss.Jannice T.carmona
ครูต่างชาติ(ฟิลิปปินส์)
Miss.April Mae Haro
ครูต่างชาติ(ฟิลิปปินส์)Miss. Wang Can
ครูต่างชาติ(จีน)


Miss. Wang Ying
ครูต่างชาติ(จีน)

 
Adjust By AdminThapthan Team E-mail :: thapthananusorn@gmail.com
Thapthan Anusorn School, Thapthan, Uthaithanee 61120 Tel. 056-591155

Power By PHP Fusion
1,146,036 Ҫ