ข้อมูลบุคลากรฝ่ายบริหาร
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

ฝ่ายบริหารโรงเรียนนายอดิศักดิ์  อินทรชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายตระศักดิ์  แสงภักดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณนายไพบูลย์  วรนัยพินิจ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 
Adjust By AdminThapthan Team E-mail :: thapthananusorn@gmail.com
Thapthan Anusorn School, Thapthan, Uthaithanee 61120 Tel. 056-591155

Power By PHP Fusion
1,297,113 Ҫ