Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


        เริ่มต้นการสร้าง Site ใหม่

        ในการสร้างเว็บไซต์นั้นถ้าจะให้เป็นระบบจะต้องมีการกำหนดเว็บไซต์ใหม่ ซึ่งในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 นั้น เรียกว่าเป็นการ
สร้าง Site ใหม่นั่นเอง ซึ่งสามารถโดยวิธีการดังนี้

         
                1. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วจะพบปุ่มที่ใช้สร้าง Site งานใหม่ดังรูป
                2. ให้เลือกที่เมนู New Site... เพื่อทำการสร้างไซต์ใหม่

          
                
                3. จะได้หน้าต่าง Site Setup ขึ้นมาเพื่อกำหนดชื่อของ site งาน
                4. ให้ทำการตั้งชื่อของ Site งานให้สื่อความหมายกับเว็บไซต์ที่เราจะทำ
                5. คลิกเลือกปุ่ม Browse เพื่อเลือกที่เก็บงานในโฟลเดอร์ที่ต้องการ

            

                6. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่สร้างไว้
                7. คลิกปุ่ม Select เพื่อตอบตกลงที่จะเลือกโฟลเดอร์งานดังกล่าวไปสร้างเป็นไซต์งาน

             
                
                8. คลิกเลือกปุ่ม Save เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว
                9. จะพบว่ามีชื่อ Site งานที่สร้างขึ้นปรากฏที่พาเนล Files