บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เอกสารประกอบการสอน

วิชา การใช้โปรแกรม Authorware 7 (ง 32103)

 โดย


นายรุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์

ครูชำนาญการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42Adjust By AdminThapthan Team E-mail :: thapthananusorn@gmail.com
Thapthan Anusorn School, Thapthan, Uthaithanee 61120 Tel. 056-591155

Power By PHP Fusion
1,351,154 Ҫ